ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

8 sierpnia, 2017

Dotyczy zapytania ofertowego na Montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy
w Zagajowie”. Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajowie informuje,
iż w przeprowadzonym postepowaniu  wybrano do
 realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  FlexiPower Group sp. z o.o, Sp K., Ul. Majora Hubala 157, 95-054 Wola Zaradzyńska.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawierająca najniższą cenę (13 964,56zł) za wykonanie instalacji objętych zamówieniem oraz 30dniowy okres realizacji zamówienia. Spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w  zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała maksymalną ilość punktów (100pkt), którą stanowi suma liczby punktów uzyskanych w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert określonych zapytaniu ofertowym – kryterium cena 80pkt, kryterium termin realizacji  zamówienia 20pkt.

 

 

Prezes

Alita Żuber